X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Dropdown button not working in some versions.

Được đăng

1. It is showing the only first value of a dropdown list, After

   clicking on the button It does not list out the remaining value of a dropdown list. 

2. It is working fine with the other version of Mozilla as an

  example: -Mozilla version(56) but it is not working fine with 
  Mozilla(60.6.1esr).

3. When I go through the inspect code of both Mozilla Version. So I

  found the weird behavior of two attributes.
  (i) aria-invalid = false:- On click, the states are not updated properly.
  (ii) aria-expanded = false:- On click, the states are not updated properly.
   

4. Above both attribute are working fine with other browsers but

  not working fine with Mozilla(60.6.1esr)
1. It is showing the only first value of a dropdown list, After clicking on the button It does not list out the remaining value of a dropdown list. 2. It is working fine with the other version of Mozilla as an example: -Mozilla version(56) but it is not working fine with Mozilla(60.6.1esr). 3. When I go through the inspect code of both Mozilla Version. So I found the weird behavior of two attributes. (i) aria-invalid = false:- On click, the states are not updated properly. (ii) aria-expanded = false:- On click, the states are not updated properly. 4. Above both attribute are working fine with other browsers but not working fine with Mozilla(60.6.1esr)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi caakash998 vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

TyDraniu
 • Top 25 Contributor
302 giải pháp 1686 câu trả lời
Được đăng

Can you provide a working example of the issue on https://jsfiddle.net/ or https://codepen.io/ ?

Can you provide a working example of the issue on https://jsfiddle.net/ or https://codepen.io/ ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
 • Top 10 Contributor
8583 giải pháp 70214 câu trả lời
Được đăng

Does your site have an updated version of the Dojo Toolkit? https://dojotoolkit.org/blog/category/announcements

Does your site have an updated version of the Dojo Toolkit? https://dojotoolkit.org/blog/category/announcements
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Does your site have an updated version of the Dojo Toolkit? https://dojotoolkit.org/blog/category/announcements

dojo toolkit version is 1.10.0 (e124479).

''jscher2000 [[#answer-1235672|said]]'' <blockquote> Does your site have an updated version of the Dojo Toolkit? https://dojotoolkit.org/blog/category/announcements </blockquote> dojo toolkit version is 1.10.0 (e124479).

Được chỉnh sửa bởi caakash998 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

caakash998 said

jscher2000 said
Does your site have an updated version of the Dojo Toolkit? https://dojotoolkit.org/blog/category/announcements

In both version of mozilla (56.0 , 60.6.1 esr ) dojo toolkit version is 1.10.0 (e124479).

''caakash998 [[#answer-1235852|said]]'' <blockquote> ''jscher2000 [[#answer-1235672|said]]'' <blockquote> Does your site have an updated version of the Dojo Toolkit? https://dojotoolkit.org/blog/category/announcements </blockquote> In both version of mozilla (56.0 , 60.6.1 esr ) dojo toolkit version is 1.10.0 (e124479). </blockquote>

Được chỉnh sửa bởi caakash998 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
 • Top 10 Contributor
8583 giải pháp 70214 câu trả lời
Được đăng

Can you provide a link to a page demonstrating the problem?

Can you provide a link to a page demonstrating the problem?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Can you provide a link to a page demonstrating the problem?

Sorry, it is a private product I can not share a link with you. But I go through the official documentation of dojo version(1.10.0) they mention Mozilla browser compatibility with this version is in the range of 3.6-29. so is it required to update the dojo? but its working fine with Mozilla 56.0

''jscher2000 [[#answer-1235898|said]]'' <blockquote> Can you provide a link to a page demonstrating the problem? </blockquote> Sorry, it is a private product I can not share a link with you. But I go through the official documentation of dojo version(1.10.0) they mention Mozilla browser compatibility with this version is in the range of 3.6-29. so is it required to update the dojo? but its working fine with Mozilla 56.0

Được chỉnh sửa bởi caakash998 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

TyDraniu said

Can you provide a working example of the issue on https://jsfiddle.net/ or https://codepen.io/ ?

We are using DOJO Version(1.10.0) for our product. But in jsfiddle that version is not there so for a demo I use other versions. 2 version is not working with an input element.


1. DOJO(1.4.8) 2. DOJO(1.5.6)

''TyDraniu [[#answer-1235649|said]]'' <blockquote> Can you provide a working example of the issue on https://jsfiddle.net/ or https://codepen.io/ ? </blockquote> We are using DOJO Version(1.10.0) for our product. But in jsfiddle that version is not there so for a demo I use other versions. 2 version is not working with an input element. 1. DOJO(1.4.8) 2. DOJO(1.5.6)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
 • Top 10 Contributor
8583 giải pháp 70214 câu trả lời
Được đăng

I found some test examples in the Dojo 1.10 documentation -- green buttons here: https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/form/Select.html

I notice the order of the text box and arrow in the HTML of the overlaid box is different than in your original screenshots, but I don't know whether that is significant.

I found some test examples in the Dojo 1.10 documentation -- green buttons here: https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/form/Select.html I notice the order of the text box and arrow in the HTML of the overlaid box is different than in your original screenshots, but I don't know whether that is significant.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

I found some test examples in the Dojo 1.10 documentation -- green buttons here: https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/form/Select.html I notice the order of the text box and arrow in the HTML of the overlaid box is different than in your original screenshots, but I don't know whether that is significant.

Yes i am agree with your point but in the jsfiddle.net link it is coming like that.

''jscher2000 [[#answer-1236179|said]]'' <blockquote> I found some test examples in the Dojo 1.10 documentation -- green buttons here: https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/form/Select.html I notice the order of the text box and arrow in the HTML of the overlaid box is different than in your original screenshots, but I don't know whether that is significant. </blockquote> Yes i am agree with your point but in the jsfiddle.net link it is coming like that.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.