Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Emoji input on macOS not working after switching to German language

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

On macOS one can insert Emoji characters with the short cut CTRL + CMD + Space. This works fine, when Firefox is set to English, but when I switch the Language to German, the short cut no longer works.

Any ideas how to fix this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Each language may have a different set of keyboard shortcuts native to the language and what is in English could be assigned different shortcuts in German.