Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How did My browser get changed w/o Me knowing? Changed it back yesterday!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kcoabra

more options

I had no clue My browser had been chanced until I tried to figure out some other things and saw that FireFox was not my default Browser! How di that happen? I don't remember ever changing!!!!!!!

Giải pháp được chọn

Hi kcoabra, we could only guess that some other program made itself the default browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi kcoabra, we could only guess that some other program made itself the default browser.