Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I manage ssl certificate exceptions?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3719 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

this used to be on the advanced tab of the options menu, but is no longer there and I can not find it anywhere. Anyone know where this was moved to?

I have an exception I would like to remove.

Giải pháp được chọn

You can use the search bar on the Options/Preferences (about:preferences) page. It is located at the bottom of the Privacy & Security tab.

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Certificates: View Certificates

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can use the search bar on the Options/Preferences (about:preferences) page. It is located at the bottom of the Privacy & Security tab.

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Certificates: View Certificates

See also: