Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need Firefox 52.9.0esr.dmg

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1562 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I work with a program called Synergy sports technology. This software requires Microsoft silver light which is not compatible with safari and Mojave on the Mac.

Giải pháp được chọn

Hello Coachdefoe,

The above mentioned link leads to the ESR 60.0 version   -   in this case you will need :

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/mac/

Also see :

https://discussions.apple.com/message/33934025?replyId=33934630#33934630

(scroll down to : " Be careful not to update it to 60.* ESR ")

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Install Older Version Of Firefox {web link} Be sure to read everything here.

If you still want to downgrade, look under; I still want to downgrade. Click the Directory of other versions and languages link. Look for the directory of the version that you want. But, remember that old versions may have security issues.

You should also check out Firefox; Extended Support Release {web link} ESR Notes System Requirements

more options

Giải pháp được chọn

Hello Coachdefoe,

The above mentioned link leads to the ESR 60.0 version   -   in this case you will need :

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/mac/

Also see :

https://discussions.apple.com/message/33934025?replyId=33934630#33934630

(scroll down to : " Be careful not to update it to 60.* ESR ")