X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I close my browser after I have finished browsing. Do I just click the exit button or the "X" button on the browser interface window? Thank you.

Được đăng

I do not have any problem issue. I only want to know the basic principles of the closing down my Firefox browser after finishing a browsing session. Thank you.

I do not have any problem issue. I only want to know the basic principles of the closing down my Firefox browser after finishing a browsing session. Thank you.

Giải pháp được chọn

  • menu > exit
  • ctrl+shift+q
  • file > exit
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

  • menu > exit
  • ctrl+shift+q
  • file > exit
* menu > exit * ctrl+shift+q * file > exit