Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If I select a different printer, the setting for the type of paper used is wrong

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
more options

My default printer is an HP laser printer. I also have a receipt printer that is not my default printer. In windows, the receipt printer is properly set up to use receipt paper. However, in Firefox, when I select the receipt printer, the paper settings come up as Letter. If I have the receipt printer set as my default printer, Firefox seems to acknowledge the settings and prints according to the size of the receipt. The problem only occurs when I print to a printer that is not the default. How do I get Firefox to use the windows settings for my printer?