Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

chrashes on startup and got this code from the crash reports folder in appdata: bp-5c981c6f-07cb-474b-9567-e889d0180915

Giải pháp được chọn

hi, unfortunately there's an issue currently when you downgrade with a profile that was already in use by recent nightly builds. does a refresh of the browser help? Refresh Firefox - reset add-ons and settings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, unfortunately there's an issue currently when you downgrade with a profile that was already in use by recent nightly builds. does a refresh of the browser help? Refresh Firefox - reset add-ons and settings

more options

Note that you should always use a separate profile for each Firefox version and never share a profile among different Firefox version, especially Nightly builds. You appear to be using the Firefox 63.0b6 beta version.