Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

to download it wants an Administrator password. there is none

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

do I really have to set up an administrator password just to install firefox? never needed it before.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

No, an administrator access should not be needed.

Please explain the problem in detail. What happens? Error messages?

more options

ok it seems to have finally worked. thanks.

more options

Whom is Greg?