Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

With 58.0.2 update, all my saved passwords disappeared. Can I recover them?

  • 5 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 616 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MFL2

more options

After 58.0.2 installed itself on my Windows 10 computer, all my bookmarks and passwords disappeared. After rummaging around the web, I found a way to recover my bookmarks, but none to recover my passwords. Is there a way to do this? Thanks.

Giải pháp được chọn

I discovered that my default profile changed by itself to another disk. After I corrected it and replaced its password file with the old one, my passwords were restored.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options
more options

It happened as soon as Firefox updated to 58.0.2. Copying the old files from the Old Firefox Data profile to the new one did not work.

more options

Giải pháp được chọn

I discovered that my default profile changed by itself to another disk. After I corrected it and replaced its password file with the old one, my passwords were restored.

more options

That was very good work. Well done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.

more options

This problem is solved.