Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to highlight active tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

The active tab is the same background color and font style as all other tabs. A web search for solutions was not fruitful, all applied to older versions. How to change either the font style or tab background to highlight the active tab please.