Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I print the last page first

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to print in reverse order, I would like to print the last page first, or shrink to fit on one page.

I have shrink to fit on one page set but it is still printing on two pages

Two pages is ok as long as it prints in reverse order, as the printer is a label printer

I have looked at about:config and changed the

print.printer_ZDesigner_GK420d.print_reversed setting from false to true

but it is still printing in the same order

also is there somewhere that describes what each setting in the about:config does ?

Thanks

I am trying to print in reverse order, I would like to print the last page first, or shrink to fit on one page. I have shrink to fit on one page set but it is still printing on two pages Two pages is ok as long as it prints in reverse order, as the printer is a label printer I have looked at about:config and changed the print.printer_ZDesigner_GK420d.print_reversed setting from false to true but it is still printing in the same order also is there somewhere that describes what each setting in the about:config does ? Thanks

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That should be in the printer's control panel. Not Firefox.

more options

Hi, the printer does not have that setting.

What does this setting do in firefox print.printer_ZDesigner_GK420d.print_reversed setting ?

And also what should the shink to fit setting do /

Thanks and Regards

more options

That I don't know. I called for more help.