Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need sccm package to deploy firefox with auto-update disabled

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

we always deploy firefox with sccm with the -ms switch. however, we are wanting to deploy firefox and disable auto-updates. i keep reading something about deploying firefox with a .ini file but i cant find anywhere on the switches or tags that need to be included in that .ini file to disable auto updates. i need everything to be the same as if we were deploying with -ms but i just need to disable auto-updates.

i also found that the actuall command line install would be something like the below:

firefox.exe /INI=<full path to configuration ini file>

can anyone assist me on this? much appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Type about:preferences#advanced<enter> in the address bar.

Under Advanced, Select Update. Check the settings.