Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF47 no longer downloads to my desktop, only Favorites>Desktop

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MAB5

more options

As of today when I download a file it no longer appears on my Desktop. It appears in Computer > Favorites > Desktop.

In Options I have Downloads > Save file to > Desktop as always.

Please advise.

Thanks.

As of today when I download a file it no longer appears on my Desktop. It appears in Computer > Favorites > Desktop. In Options I have Downloads > Save file to > Desktop as always. Please advise. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Check what the 'Download To' location is set to.

more options

As mentioned, I do have it set to Download to Desktop.