Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Account Verification

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Erica-Denton

more options

I am unable to verify my account via email as either the verification email never arrives or if I use this link

https://support.mozilla.org/en-US/users/resendconfirmation

or this link

https://accounts.firefox.com/signup

The email bounces back / is rejected by your server. Is there an additional way to verify my account so I can sign in / sync? Regards,

The email address is e.denton@outlook.com

I am unable to verify my account via email as either the verification email never arrives or if I use this link https://support.mozilla.org/en-US/users/resendconfirmation or this link https://accounts.firefox.com/signup The email bounces back / is rejected by your server. Is there an additional way to verify my account so I can sign in / sync? Regards, The email address is e.denton@outlook.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See attached image of error. I have tried to complete the sign up process using Windows 7 and Windows 10, on Chromium, Firefox and IE 8, 9, & 11, plus Edge.