Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I log in to my email account and find that links in the email are not active. How can I activate links?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I log in to my regular email account open mail to show emails. When I read them, the "links" are not highlighted like ususal. Did I somehow turn off the links and de-activate them? How do I enable the links in my emails?

I log in to my regular email account open mail to show emails. When I read them, the "links" are not highlighted like ususal. Did I somehow turn off the links and de-activate them? How do I enable the links in my emails?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If the links were not flagged as links, or the message was sent in "Plain Text" format, no clickable links.