Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is blocking my connection to online banking,by stating this site is untrusted.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have Kapersky Internet Security & I believe the two are incompatible. How can I overcome this.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

As a test, disable Kapersky.

more options
more options

If you are on Windows 10 then you can check for issues with Microsoft Family Safety.

If the certificate is issued by your Kaspersky security software then you have two options:

If you can't inspect the certificate via "I Understand the Risks" then try this:

Open the "Add Security Exception" window by pasting this chrome URL in the Firefox location/address bar and check the certificate:

  • chrome://pippki/content/exceptionDialog.xul

In the location field of this window type or paste the URL of the website.

  • retrieve the certificate via the "Get certificate" button
  • click the "View..." button to inspect the certificate in the Certificate Viewer

You can inspect details like the issuer and the certificate chain in the Details tab of the Certificate Viewer. Check who is the issuer of the certificate. If necessary then you can attach a screenshot that shows the certificate viewer.