Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Any computer I connect to sync has all of its addons removed.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I came home tonight to find my laptop looking odd. I checked the addon page to see that all of my addons and themes had been removed. I undid the deletions but when I restarted the addons were again marked as to be removed on restart. I checked my desktop to find the same thing. I disconnected from Sync, undid the deletions. Restart was okay but when I reconnected to Sync, all of my add-ons were again removed. Disconnect from Sync and everything is okay. Firefox 41.0 and 41.0.1 What's going on? Should I create a new Sync account? Can I reset my current account?