Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

why won't google.com load in firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

why won't google.com load in firefox? The error says:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.google.com. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). (Error code: ssl_error_no_cypher_overlap)

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

I use Bitdefender, but google.com was previously working, prior to recent windows updates.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thanks, let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1085165