Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox inspector - CSS rules suggestions/hints

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 121 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JaszczurX

more options

I have a problem with the inspector in Firefox browser. After some time of use, in the "rules" tab, system don't want to show me CSS syntax suggestions. After switching the inspector off and on, everything returns back to normal, but ... again ... after a few moments, the system stops showing me syntax hints.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The latest Firefox Developers Edition fixed that bug.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

One work around I have seen for this is to use the up and arrow down key before typing to see if you can kick start it up again. However this only showed me a few to select from so it is not ideal.

The setting to turn on and off auto complete is here:

Try to toggle them the next time it happens.

more options

guigs said

One work around I have seen for this is to use the up and arrow down key before typing to see if you can kick start it up again. However this only showed me a few to select from so it is not ideal. The setting to turn on and off auto complete is here: Try to toggle them the next time it happens.

Hi. Toggling the checkbox in settings didn't worked :(. To get it work again, I must close & open the Inspector. Maybe it's a Firefox bug?

more options

Giải pháp được chọn

The latest Firefox Developers Edition fixed that bug.