Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't confirm firefox because using outdated browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Decided to update/upgrade my browser (current IE 9). Downloaded Firefox but can't confirm my account, I get a 'your browser' is outdated message. I tried making Firefox my default but that doesn't work. Will I need to update IE first? The other problem is my OS needs updating as well (current Vista). Help!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please download Firefox from here: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

And you may see this article for getting started with Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/get-started-firefox-overview-main-features

more options

Giải pháp được chọn