Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why YouTube can not run well

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Playing video on YouTube is always choppy

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your post has some strange system information:

  • Windows XP
  • Firefox 5.0.1
  • no Shockwave Flash plugin installed

Is any of that correct?? Since YouTube now defaults to an HTML5 player, it matters what OS and Firefox you have.