Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

the mozilla firefox on my computer is crashing always.

Please i need help to stop this problem as soon as possible because it is seriously affecting me.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, could you provide your latest few submitted crash reports? please enter about:crashes into the location bar, copy the latest few report ids from there starting with bp- & paste them here into a forum reply. this will give us a better understanding what may be triggering those crashes.