Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

audio fails to use default device

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When watching videos on YouTube or listening to music on Spotify Web Player, SiriusXM web, Pandora, etc. switching the default audio device in Windows does nothing, sound continues playing through the originally selected device.

I am using Windows 8.1, Firefox version 37.0.1. I have tried downloading the beta Firefox, problem was not fixed and it make some of my extensions unusable.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does this happen in Safe Mode?

Do these troubleshooting steps help: