Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of Chat Video(2YourFace) out my FF brouser it's not installed only in my Brouser.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I try to get rid of it but it keeps returning

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Based on the list of Extensions you have installed in Firefox in you System Details on right of post.

It looks like Social Video Chat 1.2 (support@6point7.com) which is related to https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/random-video-chat/

You can go to the Addons Manager -> Extensions and select this extension and click on Remove.