Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I click with right mouse button on some facebook videos it doesn't show me options to copy link and etc.

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6243 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pollti

more options

When I click with right mouse button on some facebook videos it doesn't show me options to copy link and etc. It only shows settings for the flash player. how can I fix this?

Giải pháp được chọn

You can find out the URL of the thumbnail by doing the following: Choose {Inspect Element} in the context menu. Now, you can see the URL in the source code at the bottom (maybe you have to click on the little arrow on the left of the seledted line first to show it).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It is possible to get this menu when you right click on the video when it is not playing. For example, when you can see the play icon.

more options

When I see the play icon show some option to copy but still can not copy the url...

more options

Giải pháp được chọn

You can find out the URL of the thumbnail by doing the following: Choose {Inspect Element} in the context menu. Now, you can see the URL in the source code at the bottom (maybe you have to click on the little arrow on the left of the seledted line first to show it).