Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My old Firefox - w/ Persona, Bookmarks, etc, has disappeared - should I do "Firefox Refresh" , or what?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I can open FF but I just get a "new" screen. In my efforts to retrieve the old I have a "Old Firefox Data" icon on the desktop but even in that it imports only the websites I've gone to since the old browser disappeared.

I can open FF but I just get a "new" screen. In my efforts to retrieve the old I have a "Old Firefox Data" icon on the desktop but even in that it imports only the websites I've gone to since the old browser disappeared.