Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Drag and drop tab to bookmark, now add to bottom (previously on the top)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For some reason, I forgot which version, drag and drop tab to bookmark folder, add the new bookmark on the bottom. Previously, it was added to the top of the list. How can I restore this function? I would like new bookmark on the top, not bottom.

Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you right click on the top most bookmark in the expanded folder, instead of at the bottom, the new bookmark will allocate at the top.

more options

New bookmarks are always added at the bottom in bare Firefox without installed extensions. An extension can modify this behavior and allow to add the new bookmark at the top.

Did you check the settings in "Add Bookmark Here" extension?

Also make sure that you have the latest version of all extensions.