Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allow user to update firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi,

I want the users to be able to update Firefox themselves. right now it says "Update failed. download the latest version" but when I do that that doesn't work either.

I already unblocked https://aus3.mozilla.org and ^.*mozilla.*$, but that doesn't work. From where do the updates come from? Can I get the update.xml myself?

The web filter we use is Websense Triton.

https://aus3.mozilla.org/update/3/Firefox/33.0.2/20141027150301/WINNT_x86-msvc/en-US/release/Windows_NT/update.xml this URL doesn't work.

Được chỉnh sửa bởi robcuiper vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options