Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why doesn't my malewarebits work with firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

when I install malewarebites on my pc it takes forever to load up my homepage then I can't load a page on my favorites it times out once i remove my malewarebites software the problem is solved can you help in this matter . Thank You Arnold Sharkey

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi arnie1105, Please aslos contact Malware bite about this issue. https://www.malwarebytes.org/support/

If Firefox is slow please try these troubleshooting steps: Quick fixes if your Firefox slows down