Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

making a website in Wix, i can't get in the library when i use firefox. Using IE it is possible

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

when I try to add an image to my website, I cannot get connected to the media library of Wix. A month ago I made the website, and by then there was no prblem at all. When I use ie now, there is no problem. Some security/ firewall problem??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

pmdriessen said

then there was no prblem at all. When I use ie now, there is no problem

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

I've called the big guys to help you. Good luck.