Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

http://nickpjason.github.io/html5loop/ keeps popping up unsolicited.

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 561 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

While using FireFox this NickPJason.github.io page launches without my having asked for it. Is Mozilla pushing this page? Or is it malware?

Giải pháp được chọn

No, Mozilla nor the Firefox browser from mozilla.org is doing this.

From a couple recent threads it looks like it is due to the HTML5 Loop extension which is not made by Mozilla. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/html5-loop/

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1031872 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1031978

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

No, Mozilla nor the Firefox browser from mozilla.org is doing this.

From a couple recent threads it looks like it is due to the HTML5 Loop extension which is not made by Mozilla. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/html5-loop/

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1031872 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1031978

more options

Thanks for the reply. Sorry for the great delay! This was the answer to my problem. I disabled the HTML5 Loop extension and voila!

more options

Note that you are a few versions behind on Firefox updates. Current ESR version in 31.6.0