Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I accidentally pressed the f10 or f11 key and the address bar and taskbar both disappeared. I can't get them back. Any suggestions?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 15096 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using Windows xp.

Giải pháp được chọn

Sounds that you have switched on full screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

If you are in full screen mode then hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear.
Click the Maximize button (top right corner of the Navigation Toolbar) to leave full screen mode or right-click empty space on a toolbar and choose "Exit Full Screen Mode" or press the F11 key.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sounds that you have switched on full screen mode (press F11 or Fn + F11 to toggle; Mac: Command+Shift+F).

If you are in full screen mode then hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear.
Click the Maximize button (top right corner of the Navigation Toolbar) to leave full screen mode or right-click empty space on a toolbar and choose "Exit Full Screen Mode" or press the F11 key.