Relay Phone Masking users currently cannot register for a new phone number, this will primarily impact new phone masking users. Please check https://status.relay.firefox.com/ for updates.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I open a link it switches me to that tab even though under tools>options>tabs> I unchecked "switch to new tab immediately"

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I open a link it switches me to that tab even though under tools>options>tabs> I unchecked "switch to new tab immediately". I tried opening Firefox in Safe mode and it still switches to the new tab.

When I open a link it switches me to that tab even though under tools>options>tabs> I unchecked "switch to new tab immediately". I tried opening Firefox in Safe mode and it still switches to the new tab.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

MClickFocusTab {web link} While using mouse middle-click to open new tabs, with a short- time clicking to open new tabs in background, with a long-time clicking to open new tabs in foreground.