మందగించడం, క్రాష్ , లోపం సందేశాలు మరియు ఇతర సమస్యలు పరిష్కరించండి

Firefox నెమ్మదిగా ఉంది లేదా పని చేయడం ఆగిపోయింది

నెమ్మదిగా లేదా ఆగిపోయింది

ఇంగ్లీషులో