அடிப்படை உலாவல்

Search and navigate easily with these essential features

முகப்பு பக்கம் அமைப்பது எப்படி?

பிடித்கமான முகப்பு பக்கத்தை எப்படி அமைத்துக்கொள்வது,முகப்பு பக்கத்தை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மாற்றுவது மற்றும் ஃபயர்பாக்ஸ் துவங்கும்போது எந்த பக்கம் திறக்கவேண்டும் என்பது பற்றிய கட்டுரை.

உங்களுக்கு பிடித்த வலைப்பக்கங்கள் காப்பாற்ற புக்மார்க்குகளை உருவாக்குங்கள்

புக்மார்க்ஸ் அது மீண்டும் உங்களுக்கு பிடித்த இடங்களில் பெற எளிதாக என்று வலைத்தளங்களில் இணைப்புகள் உள்ளன.இந்த கட்டுரை உருவாக்கும் மற்றும் புக்மார்க்குகள் நிர்வகிக்கும் அடிப்படைகள் மீது செல்கிறது .

ஆங்கிலத்தில்

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More