செருகுநிரல்கள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை நிர்வகிக்கலாம்

Make Firefox yours through customization settings and add-ons

ஆங்கிலத்தில்