செருகுநிரல்கள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை நிர்வகிக்கலாம்

Make Firefox yours through customization settings and add-ons

முகப்பு பக்கம் அமைப்பது எப்படி?

பிடித்கமான முகப்பு பக்கத்தை எப்படி அமைத்துக்கொள்வது,முகப்பு பக்கத்தை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மாற்றுவது மற்றும் ஃபயர்பாக்ஸ் துவங்கும்போது எந்த பக்கம் திறக்கவேண்டும் என்பது பற்றிய கட்டுரை.

ஆங்கிலத்தில்

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More