கடவுச்சொற்களினை ஞாபகப்படுத்தல்

In a safe and secure manner, Firefox can store usernames and passwords that you use to access sites on the Web. Using Firefox's Password Manager, you can manage the passwords you want Firefox to remember. When you access a site for which Firefox has stored your username and password, Firefox automatically fills in the appropriate fields for you.

 • Through the Password Manager, you can review the actual passwords that are stored by Firefox, which is helpful if you forget your password to a site.
Note: When the Password Manager is used to store usernames and passwords, this sensitive data is stored on your local hard disk in encrypted format.


Remembering passwords

When you submit your username and password to a website, Firefox prompts you to ask if you want Firefox to remember the username and password.
c9ba9a5f88a40e09f8470288748995de-1248106055-946-1.PNG passwords-en-mac-prompt.png

Note: If Firefox does not prompt you, see Usernames and passwords are not saved.
 • To have Firefox remember your username and password, click Remember. The next time you visit the website, Firefox automatically enters your username and password in the appropriate location.
 • To instruct Firefox to never ask or remember passwords for the current website, click Never for This Site. When you visit the website again, you are not prompted to save the password. If you later change your mind, you can remove the site from in exceptions list using the OptionsPreferences window.
 • To skip storing your username and password for now, click Not Now. You may be prompted to store the username and password when you visit the site again.


Viewing and deleting passwords

At any time, you can review the usernames and passwords that Firefox has saved for you.

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
 2. Click the Security icon.
 3. Click Saved Passwords....

  c9ba9a5f88a40e09f8470288748995de-1248827944-280-2.jpg
 4. The Password Manager will open:

  c9ba9a5f88a40e09f8470288748995de-1248827944-280-1.jpg
  • By default, Firefox displays only the name of the site and the username. To display the associated passwords for each site and username, click Show Passwords. When you confirm, the passwords are displayed.
   • To hide displayed passwords, click Hide Passwords.
  • To search for passwords in the Password Manager, enter either a site or username in the box marked "Search:", the results will show up automatically.
   • To return to a full listing of entries, click the X at the end of the search bar.
  • To remove a password from the Password Manager, select the password, and click Remove.
  • To remove all stored passwords from the Password Manager, click Remove All. When you confirm that you want to remove all of your stored passwords, they are deleted.


Protecting your passwords

Firefox protects the passwords that you store in it with a master password. If you are storing passwords, you can create a master password, which must be entered once per Firefox session when you access the Password Manager or attempt to view saved passwords.

Troubleshooting

For help troubleshooting problems, see these articles.

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More