தலைமை கடவுச்சொல்லினை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கடவுச்சொற்களினை பாதுகாத்தல்

Firefox can save usernames and passwords that you use to access online services, such as your online banking and email websites. If you share a computer with anyone, it is recommended that you use a master password.

After you have defined a master password, you will be prompted to enter it whenever Firefox needs to access your stored passwords.

Note: The master password only needs to be entered once per Firefox session.

masterpassword-prompt-en.pngDefining a master password

By default, Firefox does not use master passwords to protect stored credentials. To define a master password:

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
 2. Click the Security icon.
 3. Check mark Use a master password.

  masterpassword-options-en.png

 4. The Change Master Password dialog appears. As you enter your master password, the Password quality meter indicates the difficulty of guessing the password. To create a quality password, your master password should include the following:
  • At least one capital letter
  • One or more digits
  • At least one non-alphanumeric character, such as the following: @ # $ % ^ & * ( ).
  • Also, remember to make your password something that is easy for you to remember, but difficult for others to guess to ensure that you, and only you, will be able to retrieve this secure information
 1. The password must be entered twice to confirm that you can enter it consistently.

  masterpassword-set-en.png

 2. To set the master password, click OK.
 3. The master password is defined.


Changing or removing the master password

You can change or remove your master password at any time:

 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி(Tools விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் மெனு) அதில் Options அழுத்தவும்மெனு பட்டியில், மெனுவை Firefox அழுத்தி , அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Tools அழுத்தி அதில் Options... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்மெனு பட்டியில், உள்ள மெனு Firefox அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள மெனுவை Edit அழுத்தி அதில் Preferences... விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்
 2. Click the Security icon.
 3. Click Change Master Password.
 4. Enter the current password to confirm you are authorized to change it.
 1. Enter the new master password twice.
  • To remove the master password, leave the new master password fields empty.
 1. To accept the changed master password, click OK.
 2. The master password is changed.
Based on information from Master password (mozillaZine KB)

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More