Shkurtore tastiere - Kryeni me shpejtësi veprime të rëndomta në Firefox

Kjo është një listë e shkurtoreve të tastierës për Mozilla Firefox. Nëse për GNOME-n keni vepruese shkurtore tastiere në stil Emacs për përpunim teksti, ato do të punojnë edhe në Firefox. Kur një shkurtore Emacs për përpunim teksti përplaset me shkurtore parazgjedhje (siç ndodh me Ctrl+K), përparësi do të ketë shkurtorja Emacs, nëse jeni brenda një kutie teksti (rast i cili do të përfshinte edhe shtyllë vendesh dhe shtyllë kërkimesh). Në një rast të tillë do të duhej të përdornit një shkurtore alternative për tastierën, nëse një e tillë tregohet më poshtë.

Shënim: Shkurtoret e tastierës mund të personalizohen duke përdorur zgjerimin Customizable Shortcuts.

Lëvizje

Urdhër Shkurtore
Mbrapsht Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Para Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Kreu Alt + Homeoption + home
Hap Kartelë Ctrl + Ocommand + O
Ringarkoje F5
Ctrl + Rcommand + R
Ringarkoje (anashkalo kopjen e fshehtinës) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Ndale Esc
command + .

Faqja e Tanishme

Urdhër Shkurtore
Shko në Fund të Faqes End
command +
Shko në Krye të Faqes Home
command +
Kalo te Korniza Pasuese F6
Kalo te Korniza e Mëparshme Shift + F6
Shtype Ctrl + Pcommand + P
Ruaje Faqen Si Ctrl + Scommand + S
Zmadhoje Ctrl + +command + +
Zvogëloje Ctrl + -command + -
Ktheje në 100% Ctrl + 0command + 0

Përpunim

Urdhër Shkurtore
Kopjoje Ctrl + Ccommand + C
Prije Ctrl + Xcommand + X
Fshije Deldelete
Ngjite Ctrl + Vcommand + V
Ngjite (si tekst të thjeshtë) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Ribëje Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Përzgjidhe Krejt Ctrl + Acommand + A
Zhbëje Ctrl + Zcommand + Z

Kërkim

Urdhër Shkurtore
Gjej Ctrl + Fcommand + F
Gjej Sërish F3
Ctrl + Gcommand + G
Gjej të Mëparshmen Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Gjetje e Shpejtë, brenda lidhjesh thjesht tekst '
Gjetje e Shpejtë /
Mbylleni shtyllë e Gjetjeve ose Gjetjeve të Shpejta Esc - kur fokusin e ka shtylla e Gjetjeve ose Gjetjeve të Shpejta
Shtylla e kërkimeve Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
Përzgjidhni ose Administroni Motorë Kërkimesh Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- kur fokusin e ka Shtylla e Kërkimeve

Dritare & Skeda

Disa prej këtyre shkurtoreve lypin që fokusin ta ketë skeda e përzgjedhur atë çast. Hëpërhë, e vetmja mënyrë për ta bërë këtë është të përzgjidhet një objekt ngjitur me të dhe, më pas, të kalohet te skeda në fjalë, për shembull, duke shtypur tastet Alt + Dcommand + L që të përzgjidhet shtylla e adresave, dhe mandej Shift + Tab dy herë.
Urdhër Shkurtore
Mbylle Skedën Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- hiq rastin e Skedave të Zbatimeve
Mbylle Dritaren Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Kaloje Majtas Skedën që ka fokusin Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Up
Kaloje Djathtas Skedën që ka fokusin Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Down
Kaloje Skedën që ka fokusin në fillim Ctrl + Homecommand + home
Kaloje Skedën që ka fokusin në fund Ctrl + Endcommand + end
Skedë e Re Ctrl + Tcommand + T
Dritare e Re Ctrl + Ncommand + N
Dritare Private e Re Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Skeda Pasuese Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Hape Adresën në Skedë të Re Alt + Enteroption + return - nga Shtylla e Vendeve ose Shtylla e Kërkimeve
Skeda e Mëparshme Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Zhbëje Mbylljen e Skedës Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Zhbëje Mbylljen e Dritares Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Përzgjidhni Skedën, 1 deri 8 Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
Përzgjidhni Skedën e Fundit Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Pamja Grupe Skedash Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
Mbylle Pamjen Grupe Skedash Esc
Grupi Pasues i Skedave Ctrl + `control + ` - vetëm për disa skema tastierash
Grupi i Mëparshëm i Skedave Ctrl + Shift + `control + shift + ` - vetëm për disa skema tastierash

Historik

Urdhër Shkurtore
Anështyllë historiku Ctrl + Hcommand + shift + H
Dritare librarie (Historik) Ctrl + Shift + H
Pastro Historikun Së Fundi Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Faqerojtësa

Urdhër Shkurtore
Faqeruaji Krejt Skedat Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Faqeruaj Këtë Faqe Ctrl + Dcommand + D
Anështylla Faqerojtësa Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Dritarja librari (Faqerojtësa) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Mjete

Urdhër Shkurtore
Shkarkime Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Shtesa Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Shfaqni/Fshihni Mjete Zhvilluesi F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Konsol Web Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Shqyrtues Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Diagnostikues Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Përpunues Stilesh Shift + F7
Profilizues Shift + F5
Rrjet Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
Panel Zhvilluesi Shift + F2
Pamja Hartimi Reagues Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Fletë e Papastër Shift + F4
Burim Faqeje Ctrl + Ucommand + U
Konsol GabimeshKonsol Shfletuesi Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Të dhëna Faqeje command + ICtrl + I
Aktivizoni Shfletim Privat Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Pastro Historikun Së Fundi Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Parës PDF-sh

Urdhër Shkurtore
Faqja pasuese n or j or
Faqja e mëparshme p or k or
Zoom in Ctrl + +command + +
Zoom out Ctrl + -command + -
Zoom i Vetvetishëm Ctrl + 0command + 0
Rrotulloje dokumentin në kahun orar r
Rrotulloje dokumentin në kahun antiorar Shift + r

Të ndryshme

Urdhër Shkurtore
Plotëso Adresë .com Ctrl + Entercommand + return
Plotëso Adresë .net Shift + Entershift + return
Plotëso Adresë .org Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Fshi Përzgjedhjen për Zë me Vetëplotësim Delshift + delete
Aktivizoni/Çaktivizoni Krejt Ekranin command+Shift+FF11
Shfaqni Shtyllë Menush (po qe e fshehur) Alt
F10
Alt (KDE)
F10 (GNOME)
Shfaqni/Fshihni Shtyllë Shtesash Ctrl + /command + /
Shfletim me Kursor F7
Përzgjidh Shtyllën e Vendeve F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L
Ndalni Animacion GIF Esc - pasi faqja është shkarkuar plotësisht

Shkurtore për media

Urdhër Shkurtore
Këmbeni Luaje / Pushoje Space
Ule volumin
Ngrije volumin
Pa zë Ctrl + command +
Me zë Ctrl + command +
Mbrapsht 15 sekonda
Mbrapsht me 10 % Ctrl + command +
Para me 15 sekonda
Para me 10 % Ctrl + command +
Hidhu te fillimi Home
Hidhu te fundi End

 

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër