സുമോ ഇന്റർഫേസ് പ്രാദേശികവത്കരിക്കുക എങ്ങനെ

The information below is quite lengthy and complex. If you need help or notice any inconsistencies, please let us know on the l10n forum.

യുഐ സ്ട്രിങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്??

Each element of the SUMO site interface that is text, but not the help content itself - all the buttons and navigation links. The text of each such element is a "string".

We currently have two servers for SUMO:

 1. https://support.mozilla.org - our real server, also known as "prod" (short for "production")
 2. https://support.allizom.org - out testing server

The strings you translate on Verbatim are automatically transferred to the testing server, where you can see them in action. The prod(uction) server receives new strings once a week.

Where can I localize strings?

The tool that's used to localize UI strings for SUMO Verbatim - https://localize.mozilla.org/projects/sumo. If you need an introduction into Verbatim, please read . As always, if you have any questions about Verbatim or support localization, just contact [Michał].

Basic Translation Workflow in Verbatim

Register or log in

The Mozilla Verbatim site is located at http://localize.mozilla.org. If you have a Mozilla LDAP account you can just log in with your LDAP username and password. Otherwise, you'll have to register for an account before you can login.

Navigate to untranslated strings

 1. Go to the SUMO project at http://localize.mozilla.org/projects/sumo.
 2. Click on your language in the overview tab.
 3. Then click on the Translate tab. It will show a directory listing.
 4. Click on the LC Messages directory (that's where the messages.po file is located).
 5. You will now see an overview of the messages.po file. In the summary column the number of words untranslated will be shown as a link. Click that link to be taken directly to the first string that needs to be translated.

Using Verbatim to translate strings

 1. When you are editing a string, just type your translation in the box to the left of the English string.
 2. Click Suggest. If you are an Approver, you can instead click Submit. You will then be taken to the next string that needs translating.

Verbatim tips & tricks

 • You can copy the English string over to the translation box by clicking the Copy button.
 • You can move forward and back through the strings by clicking the Skip and Back buttons.
 • You can navigate directly to a particular string by clicking its string number on the far left.
 • You can mark a translation as Fuzzy if you think there could be a better way to say something. This will make it easier to find and update later.
 • You can add notes about a particular string in the Translator Comments section.
 • When translating a string with both singular and plural forms, you will see two boxes on the right hand side. The box for the singular form is labeled Plural Form 0 and the box for the plural form is labeled Plural Form 1.

Tasks for people with Approver privileges

Review suggested strings

 1. Click on the Review tab. It will show how many strings are waiting for review under the messages.po file.
 2. Click on the suggestions link and it will take you to the first string that needs to be reviewed.
  6c14e9d9d9bbccd53c15c6d58fee0104-1273124432-227-1.jpg
 3. You can accept the suggestion by clicking the green checkmark.6c14e9d9d9bbccd53c15c6d58fee0104-1273124461-414-1.jpg
 4. You can reject the suggestion by clicking the red X.

Commit to VCS to publish your changes

Once you've translated some strings, you can push them to the VCS.

Note: Once your changes are in VCS they should show up on support-dev.allizom.org in about an hour.
 • Click on the Translate tab and click the "Commit to VCS" link under the message.po file.6c14e9d9d9bbccd53c15c6d58fee0104-1273124497-512-1.jpg

Edit messages.po in an external application

 1. നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ഒരിക്കൽ , അവലോകനം ടാബിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
 2. അപ്പോൾ ' ' വിവർത്തനം ' ' ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഫയൽ ലിസ്റ്റിംഗ് കീഴിൽ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് messages.po ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക # [ [പ്രമാണം : 6c14e9d9d9bbccd53c15c6d58fee0104-1273124516-435-1.jpg ] ] . നിങ്ങൾ VCS നിങ്ങളുടെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് , നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി # ഒരിക്കൽ [ [പ്രമാണം : 6c14e9d9d9bbccd53c15c6d58fee0104-1273124540-159-1.jpg ] ] .

 1. "തെരയുക ..." , നിങ്ങളുടെ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ക്ലിക്ക് .
 2. ഒരു അപ്ലോഡ് ക്രമീകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക :
  • നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതു് നിലവിലുള്ള ഫയൽ തിരുത്തുന്നു.
  • നിലവിലുള്ള ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ ലയിപ്പിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങളും കടന്നു പൊരുത്തക്കേടുകൾ തിരിക്കേണ്ടത് .
  • നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലെ എല്ലാ പുതിയ വിവർത്തനങ്ങൾ ചേർക്കുക .
 1. ഒടുവിൽ, ' ' അപ്ലോഡുചെയ്യുക ' ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
Do you have any questions? Do you need assistance while localizing? Please tell us on the l10n forum.

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More