ജാവ ഉപയോഗിച്ച്

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

പ്രധാനപ്പെട്ടതു‌: എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ജാവ പ്ലുഗി സ്വന്തമായി ഓടുന്നത് Firefox തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു . അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങള്ക്ക് ജാവ വിശ്വാസമുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം . Learn how.

മിക്ക വെബ്‌ പേജുകളും അതിലെ വസ്തുക്കൾ അതായതു ഗെയിം പോലുള്ളവ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു Java applets. Firefox ജാവ ഓടികുന്നതിനു മുന്പ് ജാവ പ്ലുഗിൻ സ്ഥാപിച്ചു ക്രെമീകരിചിരിക്കണം. Java is a programming language Windows, Mac, Linux,പോലുള്ളവയിൽ ഓടാൻ.ഈ ഭാഗം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ജാവ സ്ഥപിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ Firefox ഓടിക്കമെന്നും പറയുന്നു.

 • Java is not the same thing as JavaScript (see this article for information about JavaScript).

ജാവ സ്ഥാപിക്കൽ അഥവാ പുതുക്കൽ

സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കാൻ

 1. പൊകൂ download page at java.com.
 2. ക്ലിക്ക് ചെയ്യ് Free Java Download button.
 3. Agree and Start Free Download ജാവ ഡൌണ്‍ലോഡ്ങ് വസ്തു ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു .
 4. ഡൌണ്‍ലോഡ്നു ശേഷം Firefox അടക്കുക .
 5. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ട ഫയൽ തുറന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങു ജാവ .

സ്വന്തമായി പുതുക്കൽ

Windowന് വേണ്ടി ഉള്ള ജാവ ഓരോ സമയവും പുതുകണോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നു , പുതുക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു Java Update.

കുറിപ്പ് : ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പഴയ ജാവ എടുത്തു കളയുക . കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് How do I uninstall Java on my Windows computer ? on java.com.

On Mac OS X 10.6 and below, ജാവ perating system തോടൊപ്പം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

On Mac OS X 10.7 and above, സാധാരണയായി ജാവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല . OS X Lion വേണ്ടി ഉള്ള ജാവ Apple Support Downloads.

ജാവ പുതുക്കാൻ Mac OS X Software Update .

കാണൂ Java Plugin Install for Linux at oracle.com Linux ഇൽ ജാവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സഹായം .

ജാവ പരീക്ഷിക്കാൻ

ഓണ്‍ലൈൻ വഴി പല വഴികളിലൂടെയും ജാവ സ്ഥപിചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം Firefox ഇൽ .

ജാവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്

If Java is not working, make sure that the Java plugin is enabled in the Add-ons Manager tab:

 1. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ, Firefox ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.മെനു ബാറിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Add-ons ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആഡ്-ഓണ്‍സ് മാനേജർ ടാബ് തുറക്കും. മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക New Fx Menu എന്നിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക Add-ons. ആഡ്-ഓണ്‍സ് മാനേജർ ടാബ് തുറക്കും.

 2. ആഡ്-ഓണ്‍സ് മാനേജർ ടാബിന്റൈ ഉള്ളിൽ ,തിരഞ്ഞെടുക്കുക Plugins panel.
 3. Click on the Java (TM) Platform pluginJava Plug-in 2 for NPAPI Browsers (Mac OS 10.5 & 10.6) or Java Applet Plug-in (Mac OS 10.7 and above)Java plugin to select it.
 4. Click on the Enable button (if the button says Disable, Java is already enabled).
Note: You only need to enable the "Java(TM) Platform" plugin, if it is disabled. The "Java Deployment Toolkit" plugin is used by Java developers to detect your Java version and to deploy their Java applications and does not need to be enabled for Java to work.

Troubleshooting

After enabling Java in your operating system and through your Firefox options, Java may still fail to work properly. To activate Java, try the following:

Uninstall JavaFX if installed

In some cases, after updating from an earlier Java version to Java 7 Update 10 or above, the Java (TM) Platform plugin is longer detected. This can be caused by a conflict with Java and a standalone installation of JavaFX that prevents the Java plugin from being properly registered. To resolve the problem, uninstall JavaFX. For more information, see this java.com help page.

Remove outdated Java plugin files from the Firefox plugins folder

You may have copied Java plugins to the Firefox plugins folder in the past. Java plugin files from older versions in the Firefox plugins folder can prevent Java from working.

 1. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ, Firefox ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.മെനു ബാറിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Add-ons ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആഡ്-ഓണ്‍സ് മാനേജർ ടാബ് തുറക്കും. മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക New Fx Menu എന്നിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക Add-ons. ആഡ്-ഓണ്‍സ് മാനേജർ ടാബ് തുറക്കും.

 2. ആഡ്-ഓണ്‍സ് മാനേജർ ടാബിന്റൈ ഉള്ളിൽ ,തിരഞ്ഞെടുക്കുക Plugins panel.
 3. Select the Java(TM) Platform plugin and make sure that it is enabled.
 4. Check if the Java(TM) Platform plugin is correctly detected. For example, if Java 7 Update 11 is currently installed, the Java plugin in the Add-ons Manager tab should be listed as Java(TM) Platform SE 7 U11.
 5. If you find Java plugin files listed that do not match your current Java version, you may have outdated Java plugin files in the Firefox plugins folder which should be removed.

The Firefox plugins folder, if it exists, is typically in the following location:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins on 32-bit Windows, C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins on 64-bit Windows

Other software that may block Java

Even if Java is installed and enabled in Firefox, it may be blocked by other software or Firefox add-ons, such as the following:

 • The ZoneAlarm Pro software firewall can block Java. For more information on enabling Java through this program, see the ZoneAlarm Pro forum.
 • The NoScript extension for Firefox will block Java. For more information, see the NoScript FAQ.

Additional resources

 • The Java FAQs page at java.com answers some frequently asked questions.
Based on information from Java (mozillaZine KB)ഈ ലേഖനം പങ്ക് വെക്കൂ: http://mzl.la/KR1fgO

// These fine people helped write this article:Midhun M, Rigin Oommen. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support