ഇന്സ്ടല്ല് ഫയര്ഫൊക്സ് ഒണ്ണ് വിന്ഡൊസ്

ഈ അര്ട്ച്ലെ ഫയറ്ഫൊക്സിന്ടെ വിന്ഡൊസ് ഇന്സ്ടല്ലടിനെ കുരെചു അണ്നൂ

 • നിങല് ഫയറ്ഫൊക്സ് ഇന്ടെ പഴയ പതിപ് അണു ഉപയൊഗികുനനെന്കില്[[Update Firefox to the latest version]].
This article only applies to Windows.
ഫയറ്ഫൊക്സ് ഇന്സ്ടല്ലടിനു മുന്ബെ:

 1. സന്ദര്ശിക്കു ഫയര്ഫൊക്സ് ഡൊണ്ലൊഡ് പെജ് എദെന്കിലും ബ്രൊസെറില്(മിക്രൊസൊഫ്ട് ഇന്ടെര്നെട് ഏക്സ്പ്ലൊരെര്). നിനഗലെ ഈ ലിന്ക് ഡൊണ്ലോഡ് പെജില് എതിക്കും(.

  FireFox Download Page - Windows
 2. ഡൊണ്ലൊഡ് ചെയാന് പച ബട്ടനില് ക്ലിയ്കു ചെയുക. നിങലുദെ കണ്ക്ഷന് സ്പീഡ് അനുസരിച് ഫയര്ഫൊക്സ് ഇന്സ്ട്ളെര് ഡൊണ്ലൊഡ് അവും. കാതിരികു
 3. പ്രൊസെസ് തുഡെങാന് റണ് ബട്ടനില് ക്ലിക് ചെയ്യു റണ്.

  9adf3cab7ac5be01d856c9d1020aa0da-1263064820-505-2.jpg
 4. ഇന്സ്ടല്ലടിന് സ്ടെപ്സ് ഫൊളൊ ചെയുക. (വളരെ എളുപമാണു).

  9adf3cab7ac5be01d856c9d1020aa0da-1263064820-505-4.jpg
  അഭിനന്ദനം. നിങള് ഫയര്ഫൊക്സ് ഇന്സ്ടല്ല് ചെയ്തു കഴിഞു!
 5. ഫയര്ഫൊക്സ് ഐകൊണില് ഡബ്ളെ ക്ലിക് ചെയ്തു ഓണ്ള്യ്നെ ആകു.

  Installing Firefox - Win4

പ്രശ്നങള് എന്തെന്കിലും?

Here are some articles that can help you:ഈ ലേഖനം പങ്ക് വെക്കൂ: http://mzl.la/KpfkvF

// These fine people helped write this article:Rigin Oommen. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support