Zmylkowu zdźělenku „Wěsty zwisk móžny njeje“ wotstronić

Tutón nastawk wujasnja, čehodla snano zmylkowu stronu Wěsty zwisk njemóžny abo Njeje so zwjazało: Potencielny wěstotny problem widźiće a što móžeće činić.

Wěsty zwisk njeda so nawjazać

Hdyž websydło, kotrež wěsty (HTTPS) zwisk trjeba, pospytuje wěstu komunikaciju z wašim ličakom nawjazać, přepruwuje Firefox tutón pospyt, zo by zawěsćił, hač certifikat websydła a zwjazowanska metoda stej woprawdźe wěstej. Jeli Firefox njemóže wěsty zwisk nawjazać, zmylkowu stronu Wěsty zwisk móžny njeje abo Njeje so zwjazało pokaza.

Wěsty zwisk móžny njeje

Zmylkowa strona Wěsty zwisk móžny njeje wopisanje zmylka a tłóčatko Hišće raz spytać wobsahuje. Njeje móžnosć, wěstotne wuwzaće přidać, zo byšće tutón zmylkowy typ wobešoł.

Fx91SecureConnectionFailedFx97SecureConnectionFailed

Zmylkowa strona tež slědowace informacije wobsahuje:

  • Strona, kotruž pospytujeće sej wobhladać, njeda so pokazać, dokelž awtentiskosć přijatych datow njeda so přepruwować.
  • Prošu stajće so z wobsedźerjemi websydła do zwiska, zo byšće jich wo tutym problemje informował.

Njeje so zwjazało: potencielny wěstotny problem

Wěste njewuspěchi wěsteho zwiska k zmylkowej stronje Njeje so zwjazało: Potencielny wěstotny problem wjedu.

Fx91SecError-DidNotConnectFx97SecError-DidNotConnect

Zmylkowa strona potencielne wěstotne wohroženje a tłóčatko Rozšěrjeny… wobsahuje, zo byšće zmylkowy kod a druhe techniske podrobnosće pokazał. Móžnosć, wěstotne wuwzaće přidać, zo byšće websydło wopytał, k dispoziciji njeje.

Problemy z websydłami

TLS-wersija so njepodpěruje

Někotre websydła pospytuja, zestarjene (hižo njewěste) mechanizmy Transport Layer Security (TLS) wužiwać, zo bychu waš zwisk zawěsćili. Firefox was při nawigowanju k tajkim sydłam haći, zo by was škitał, jeli je problem, wěsty zwisk nawjazać. Stajće so z websedźerjemi websydła do zwiska a prošće jich, jich TLS-wersiju na wersiju aktualizować, kotraž je hišće aktualna a wěsta.

Započinajo z wersiju Firefox 78, TLS 1.2 je minimalna po standardźe dowolena TLS-wersija. Websydła, kotrež TLS-wersiju 1.2 abo nowšu njepodpěruja, zmylkowu stronu Wěsto zwisk móžny njeje ze zmylkowym kodom SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION pokazuja, a zdźělenku, kotraž Tute websydło snano protokol TLS 1.2 njepodpěruje, kotryž je minimalna wersija, kotruž Firefox podpěruje praji. Za dalše informacije hlejće tutón blogowy přinošk Mozilla.

Fx97SecureConnectionFailed-TLS

Fx95SecureConnectionFailed-TLS

Tłóčatko zmylkoweje strony TLS 1.0 ad 1.1 zmóžnić wam zmóžnja, nastajenje za minimalne žadanje TLS přepisać.

Kedźbu: Nastajenje, TLS 1.0 a 1.1 zmóžnić, je so ze zmylkoweje strony w Firefox 97 wotstroniło.

HSTS trěbny

Druhe websydła sej snano HTTP Strict Transport Security (HSTS) wužaduja a njedowoluja přistup k njewěstemu zwiskej.

Konflikt z wěstotneju softwaru

Wjele wěstotnych produktow funkciju wužiwa, kotraž po standardźe wěste zwiski wotpopadnje. To móže k zwiskowym zmylkam abo warnowanjam na wěstych websydłach wjesć. Jeli zmylki wěsteho zwiska na wjacorych wěstych websydłach widźiće, móžeće problem snano rozrisać, hdyž swój wěstotny produkt aktualizujeće abo jeho nastajenja změniće. Hlejće wotrězk tutoho nastawka wo antiwirusowych programach za pomoc z wěstymi wěstotnymi produktami, kotrež móža tute zmylki wuskutkować, kaž na přikład Avast, AVG a ESET.

Alternatiwnje móžeće wěstotnu softwaru třećeho poskićowarja wotinstalować a zatwarjeny antiwirusowy program Windows Defender wužiwać.

Wopačny systemowy čas

Firefox certifikaty za wěste websydła wužiwa, zo by zawěsćił, zo so waše informacije na požadaneho přijimarja sćelu a njedadźa so wot wotposłucharjow čitać. Wopačny systemowy datum móže zawinować, zo Firefox měni, zo wěstotny certifikat websydła je spadnył abo njepłaćiwy. Přeswědčće so, zo su korektny datum, čas a korektne časowe pasmo na wašim ličaku nastajene. Za dalše informacije hlejće How to troubleshoot time related errors on secure websites.

Druhe problemy z wěstym zwiskom

Tute nastawki wopisuja, kak móžeće problemy z wěstymi zwiskowymi zmylkami rozrisać:

Za lisćinu a krótke wopisanje zmylkow wěsteho zwiska, hlejće zmylkowe kody NSS a SSL (jendźelsce) w dokumentaciji Firefox.


Tutón nastawk dźělić: https://mzl.la/3k6lESH

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije