Što „Waš zwisk wěsty njeje“ woznamjenja?

Hdyž Firefox z wěstym websydłom zwjazuje (URL so z "https://" započina), dyrbi přepruwować, hač certifikat, kotryž websydło prezentuje, je płaćiwy a hač zaklučowanje je mócne dosć, zo by so waša priwatnosć w dosahacej měrje škita. Jeli certifikat njeda so za płaćiwy deklarować abo zaklučowanje mócne dosć njeje, Firefox zwjazowanje z websydłom zastaji a město toho pokaza zmylkowu stronu ze zdźělenku „Waš zwisk wěsty njeje“:

Fx52InsecureConnection

Što móžeće činić, jeli tutón zmylk widźiće?

Jeli na zmylk „Waš zwisk wěsty njeje“ storčiće, měł wy so, jeli móžno, z wobsedźerjemi websydła do zwiska stajić a was wo tym zmylku informować. Poruča so, zo čakaće, doniž problem z websydłom wotstronjeny njeje, prjedy hač jo wužiwaće. Najwěsćišo je, zo na tłóčatko Wróćo kliknjeće, abo druhe websydło wopytujeće. Wy njeměł z websydłom pokročować, chibazo znajeće a rozumiće technisku přičinu, čehoždla websydło je wopačnu identifikaciju prezentowało a chceće komunikowanje přez zwisk riskěrować, kotryž je nachilny k wotposkowanju.

Techniske informacije

Klikńće na Rozšěrjeny za dalše informacije wo tym, čehodla zwisk wěsty njeje. Někotre zwučene zmylki su tele:

Certifikat z dowěryhódneho žórła njepochadźa

Certifikat z dowěryhódneho žórła njepochadźa.

Zmylkowy kod: MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED

Tutón zmylk podawa, zo certifikatowy program Mozilla je certifikowanišću tutoho websydła prawidła napołožił, z kotrymiž websydło njeje wutworiło. Hdyž tutón zmylk wustupuje, podawa, zo wobsedźerjo websydła dyrbja so ze swojim certifikowanišćom do zwiska stajić, zo bychu prawidłowy problem rozrisali.

Certifikatowy program Mozilla wozjewja lisćinu přichodnych prawidłowych akcijow, kotrež certifikowanišća nastupaja, kotraž podrobnosće wobsahuje, kotrež móhli za wobsedźerjow websydła wužitne być. Hlejće za dalše informacije nastawk Distrust of Symantec TLS Certificates wěstotneho bloga Mozilla.

Certifikat hač do (datum) płaćiwy njebudźe

Certifikat hač do (datum) płaćiwy njebudźe (…)

Zmylkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE

Zmylkowy tekst tež aktualny datum a čas wašeho systema pokaza. Jeli stej wopak, stajće swój systemowy časnik na dźensniši datum a aktualny čas (klikńće dwójce na časowe podaće w nadawkowej lajsće Windows), zo byšće problem rozrisał. Dalše podrobnosće wo tym su w nastawku pomocy How to troubleshoot time related errors on secure websites k dispoziciji.

Certifikat je (datum) spadnył

Certifikat je (datum) spadnył (…)

Zmylkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

Tutón zmylk wustupuje, hdyž certifikacija identity je spadnyła.

Zmylkowy tekst tež aktualny datum a čas wašeho systema pokaza. Jeli stej wopak, stajće swój systemowy časnik na dźensniši datum a aktualny čas (klikńće dwójce na časowe podaće w nadawkowej lajsće Windows), zo byšće problem rozrisał. Dalše podrobnosće wo tym su w nastawku pomocy How to troubleshoot time related errors on secure websites k dispoziciji.

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž certifikat je njeznaty

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž wudawarski certifikat je njeznaty.
Serwer njemóže snano přihódne mjezycertifikaty słać.
Přidatny korjenjowy certifikat dyrbi so snano importować.

Zmylkowy kode: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž wudawarski certifikat je njeznaty.
Serwer njemóhł přihódne mjezycertfikaty słać.
Přidatny korjenjowy certifikat dyrbjał so snano importować.

Zmylkowy kod: MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED

MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED je wosebity pad zmylkoweho koda SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER, hdyž man-in-the-middle attack je wotkryty.

Je móžno, zo sće funkciju SSL-skenowanje we wašim wěstotnym programje kaž na přikład Avast, Bitdefender, ESET abo Kaspersky zmóžnił. Spytajće, tute nastajenje znjemóžnić. Dalše podrobnosće namakaće w nastawku pomocy Kak móžeće zmylk „SEC_ERRTOR_UNKNOWN_ISSUER“ na wěstych sydłach rozrisać.

Pokiw: Móžeće tutu zmylkowu zdźělenku na wužiwarskich kontach jara znatych sydłow kaž Google, Facebook, YouTube a druhich widźeć, kotrež su přez nastajenja Microsoft Family škitane. Zo byšće tute nastajenja za jednotliweho wužiwarja znjemóžnił, čitajće nastawk pomocy Microsoft How do I turn off family features?. (jendźelsce).

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž wudawar sam je jón signował

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž wudawar sam je jón signował.

Zmylkowy kod: ERROR_SELF_SIGNED_CERT

Samosignowane certifikaty waše daty před wotposkowarjemi škitaja, ale njepraja ničo wo tym, štó je přijimar datow. To je za intranetne websydła z wašnjom, kotrež zjawnje k dispoziciji njejsu. Móžeće tute warnowanje za tajke websydła ignorować. Dalše podrobnosće namakaće w nastawku pomocy Kak móžeće zmylk „SEC_ERRTOR_UNKNOWN_ISSUER“ na wěstych sydłach rozrisać.

Tutón zmylk wam zdźěla, zo identifikacija, kotraž je so wam wot sydła připósłała, je poprawom za druhe sydło. Byrnjež něšto, kotrež sćeleće, přećiwo wotposkowarjam wěste było, přijimar snano tón njeje, za kotrehož jeho maće.

Husta situacija je, hdyž certifikat je poprawom za druhi dźěl samsneho sydła. Sće na přikład https://přikład.de wopytał, ale certifikat je za https://www.přikład.de. Jeli w tym padźe direktny přistup na https://www.přikład.de maće, wy njedyrbjał warnowanje dóstać.

Certifikatowa dataja je wobškodźena

Wy móhł tež certifikatowe zmylkowe zdźělenki widźeć, hdyž dataja we wašim profilowym rjadowaku, kotraž certifikaty składuje (cert8.dbcert9.db) je wobškodźena. Zhašejće tutu dataju, mjeztym zo Firefox je začinjeny, zo byšće ju znowa wutworił:

Kedźbu: Wy měł tute kroki jenož jako posledni pospyt přewjesć, po tym zo wšě druhe kroki za rozrisanje problemow njejsu so poradźili.
 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Klikńće na dataju cert8.dbcert9.db.
 6. Tłóčće cmd ⌘+Entf.
 7. Startujće Firefox znowa.
Pokiw:cert8.dbcert9.db so zaso wutwori, hdyž Firefox znowa startujeće. To je normalne.

Warnowanje wobeńć

Wy měł warnowanje jenož wobeńć, jeli identiće websydła kaž tež integriće zwiska dowěrjeće - samo hdyž sydłu dowěrjeće, něchtó móhł waš zwisk manipulować. Daty, kotrež na sydle přez słabje zaklučowany zwisk zapodawaće, móža tež k wotposkowarjam nachilne być.

Zo byšće warnowansku stronu wobešoł, klikńće na Rozšěrjeny:

 • Na sydłach ze słabym zaklučowanjom so wam potom móžnosć pokaza, sydło ze zestarjenej wěstotu začitować.
 • Na sydłach, kotrychž certifikat njeda so za płaćiwy deklarować, móžeće móžnosć dóstać, wuwzaće přidać.
Prawotne zjawne sydła njebudu so was prašeć, wuwzaće za jich certifikat přidać - w tym padźe móže njepłaćiwy certifikat znamjo za webstronu być, kotraž pospytuje, was wobšudźić abo wašu identitu kradnyć.

Zmylk „Wěsty zwisk je zwrěšćeny“

Někotre websydła móža stronu Wěsty zwisk je zwrěšćeny wuskutkował, podobnu kaž tuta:

fx60SecureConnectionFailed-ErrorCode

Tutón zmylkowy typ njedowola wobeńdźenje warnowanja; skići jenož kontrolny kašćik, zo by Mozilla zmylk zdźělił a tłóčatko Hišće raz. Hlejće nastawk Zmylkowu zdźělenku „Wěsty zwisk njemóžno“ wotstronić za dalše informacije.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla