Zmylkowa zdźělenka „Tutón zwisk je dowěry njehódny“ so jewi

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Tutón nastawk wopisuje, čehodla zmylkowa zdźělenka Tutón zwisk je dowěry njehódny móže so jewić, hdyž pospytujeće, wěste websydła (https) w Firefox wopytować.

Pokiw: Jeli tutu zmylkowu zdźělenku na wužiwarskich kontach jara znatych sydłow kaž Google, Facebook, YouTube a druhich widźiće, kotrež su přez Microsoft Family Safety škitane, čitajće prošu dokumentaciju Microsoft za Windows Update KB2965142 (wozjewjene 9. junija 2014) a Windows Update KB2981655 (wozjewjene 11. awgusta 2014).
Pokiw: Móžeće tuchwilu tutu zmylkowu zdźělenku we Windows 10 na wužiwarskich kontach jara znatych sydłow kaž Google, Facebook, YouTube a druhich widźeć, kotrež su přez nastajenja Microsoft Family škitane. Zo byšće tute nastajenja za jednotliweho wužiwarja znjemóžnił, čitajće nastawk pomocy Microsoft Ausschalten von Familieneinstellungen in Windows 10 (němsce).

Certifikaty a identifikacija

Hdyž websydło wopytujeće, kotrehož webadresa so z https započina, so waša komunikacija z tym sydłom zaklučuje, zo by so waša priwatnosć zawěsćiła. Prjedy hač ze zaklučowanej komunikaciju započnjeće, budźe websydło Firefox "certifikat" prezentować, zo by so identifikowało.

Certifikat Firefox pomha postajić, hač sydło, kotrež wopytujeće, je woprawdźe sydło, za kotrež so wudawa. Jeli je problem z certifikatom, budźeće zmylkowu stronu Tutón zwisk je dowěry njehódny widźeć.

Connection Untrusted

Jeli tutu zmylkowu stronu widźiće, to runjewon njerěka, zo websydło, kotrež wopytujeće, pospytuje was nabarbić, zo je druhe websydło - rěka, zo Firefox njemóže identitu websydła wobkrućić, a zo wy měł z kedźbliwosću pokročować.

Su wjacore problemy, kotrež zawinuja, zo Firefox certifikat wotpokazuje. Někotre z nich so deleka we wotrězku Techniske informacije nadrobnje wopisuja.

Nětk pak preč!

Najwěsćiše, štož móžeće činić, je, na Nětk pak preč! kliknyć abo k druhemu websydłu přeńć. Wy njeměł z websydłom pokročować, chibazo znajeće a rozumiće technisku přičinu, čehoždla websydło je wopačnu identifikaciju prezentowało a chceće komunikaciju přez zwisk riskěrować, kotryž je nachilny k wotposkowanju.

Jeli móžno, wy měł so z wobsedźerjemi websydła do zwiska stajić a jich wo zmylku informować.

Techniske informacije

Klikńće na Techniske podrobnosće za dalše informacije wo tym, čehoždla informacije wo identiće websydła su njepłaćiwe. Někotre huste zmylki so deleka wopisuja.

Certifikat njebudźe płaćiwy hač do (datum)

Certifikat njebudźe płaćiwy hač do (datum) (...)

Zmylkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE

Zmylkowy tekst budźe tež aktualny datum a čas wašeho systema pokazać. Jeli to je wopak, stajće swój systemowy časnik na dźensniši datum a čas (klikńće dwójce na časnikowy symbol w nadawkowej lajsće Windows), zo byšće problem rozrisał.

Certifikat je (datum) spadnył

Certifikat je(datum) (...) spadnył

Zmylkowy kod: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

Tutón zmylk wustupuje, hdyž je certifikacija identity websydła je spadnyła.

Zmylkowy tekst budźe tež aktualny datum a čas wašeho systema pokazować. Jeli to je wopak, stajće swój systemowy časnik na dźensniši datum a čas (klikńće dwójce na časnikowy symbol na nadawkowej lajsće Windows), zo byšće problem rozrisał.

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž wudawarski certfikat je njeznaty

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž wudawarski certfikat je njeznaty.
Serwer móhł přihódne mjezycertifikaty słać.
Přidatny korjenjowy certifikat dyrbi so snano inportować.

Zmylkowy kod: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Dyrbice snano SSL-skenowanje w swojej wěstotnej softwarje kaž Avast, Bitdefender, ESET abo Kaspersky zmóžnić. Spytajće tute nastajenje znjemóžnić. Dalše podrobnosće wo tym su w nastawku pomocy Kak móžeće zmylk „SEC_ERRTOR_UNKNOWN_ISSUER“ na wěstych sydłach rozrisać k dispozicji.

Móžeće tutu zmylkowu zdźělenku tež na wjetšich sydłach kaž Google, Facebook, YouTube a druhich na Windows widźeć, we wužiwarskich kontach škitanych přez nastajenja swójby Microsoft. Zo byšće tute nastajenja za jednoliweho wužiwarja wupinał, hlejće nastawk pomocy Microsoft How do I turn off family features?.

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž je so sam signował

Certifikat dowěry hódny njeje, dokelž je so sam signował.

Zmylkowy kod: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Samosignowane certifikaty waše daty před wotposkowarjemi škitaja, ale njepraja ničo wo tym, štó je přijimar datow. To je za intranetne websydła z wašnjom, kotrež zjawnje k dispoziciji njejsu.

Certifikat je jenož płaćiwy za (mjeno sydła)

přikład.de wužiwa njepłaćiwy wěstotny certifikat.

Certifikat je płaćiwy jenož za slědowace mjena: www.přikład.de, *.přikład.de

Zmylkowy kod: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

Tutón zmylk wam zdźěla, zo identifikacija, kotraž je so wam wot sydła připósłała, je poprawom za druhe sydło. Byrnjež něšto, kotrež sćeleće, přećiwo wotposkowarjam wěste było, přijimar snano tón njeje, za kotrehož jeho maće.

Husta situacija je, hdyž certifikat je poprawom za druhi dźěl samsneho sydła. Sće na přikład https://přikład.de wopytał, ale certifikat je za https://www.přikład.de. Jeli w tym padźe direktny přistup na https://www.přikład.de maće, wy njedyrbjał warnowanje dóstać.

Wobškodźena certifikatowa dataja

Móžeće tež certifikatowe zmylkowe zdźělenki widźeć, hdyž dataja we wašim profilowym rjadowaku, kotraž waše certifikaty składuje (cert8.db) je wobškodźena. Spytajće tutu dataja zhašeć, mjeztym zo Firefox je začinjeny, zo byšće ju znowa wutworił:

Pokiw: Wy měł tute kroki jenož jako poslednju móžnosć přewjesć, po tym zo su wšě druhe rozrisowanske kroki njejsu so poradźili.
 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Klikńće na dataju z mjenom cert8.db.
 6. Tłóčće tastu +Entf.
 7. Startujće Firefox znowa.
Pokiw:cert8.db so wutwori, hdyž Firefox znowa startujeće. To je normalne.

Warnowanje wobeńć

Wy měł warnowanje jenož wobeńć, jeli identiće websydła kaž tež integriće zwiska dowěrjeće - samo hdyž sydłu dowěrjeće, něchtó móhł waš zwisk manipulować. Prawotne zjawne sydła njebudu was prosyć, wuwzaća zwiskowych prawidłow přidać - njepłaćiwy certifikat móže znamjo za webstronu być, kotraž pospytuje, was wobšudźić abo wašu identitu kradnyć.

 1. Klikńće na warnowanskej stronje na Rozumju rizika.
 2. Klikńće na Wuwzaće přidać…. Dialog „Wěstotne wuwzaće přidać“ so zjewi.
 3. Čitajće tekst, kotryž problemy ze sydłom wopisuje.
 4. Klikńće na Wěstotne wuwzaće wobkrućić, jeli chceće sydłu dowěrić.
Jeli Rozumju rizika faluje, je so tuta strona snano we wobłuku abo iframe wočiniła. Tłóčće ctrl a klikńće Klikńće z prawej tastu na wobłuk, wubjerće Tutón wobłuk, potom Wobłuk w nowym rajtarku wočinić a čińće dale kaž horjeka.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla