Wotrězk Nałoženja - Nastajenja wo wobchadźenju z datajowymi typami

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Tutón nastawk wopisuje nastajenja, kotrež su we wotrězku Nałoženja wokna NastajenjaNastajenja Firefox k dispoziciji.

Wotrězk Nałoženja wam zmóžnja wubrać, kak Firefox ma z wšelakimi datajowymi typami wobchadźeć. Za kóždy wobsahowy typ, kotryž Firefox znaje, móžeće akciju wubrać, kotruž Firefox budźe wužiwać, zo by z tym wobsahowym typom wobchadźał. Móžeće sej datajowy wobsah we woknje Firefox z Firefox za po standardźe podpěrane formaty wobhladać (podcast, webkanal, PDF), abo z tykačom, dataju z nałoženjom wočinić, kotrež je na wašim ličaku instalowane (abo, w někotrych padach, z webnałoženjom), abo móžeće dataju do swojeho sćehnjenskeho rjadowaka składować.

ApplicationsDropPDFWin Fx4AppPanelMac-drop.jpg 50803044dc874239dc4be66462170c40-1258704216-933-1.jpg

Nastajenja nałoženja

Zo byšće změnił, kak Firefox z datajowym typom w lisćinje wobchadźa, klikńće na jeho mjeno, zo by jón wubrał. Wočińće wuběranski meni, zo byšće akciju wubrał, kotruž Firefox ma wužiwać:

  • Přehlad w Firefox: Wubjerće to, jeli chceće, zo Firefox wobsah pokazuje. To da so jenož na wobmjezowanu ličbu typow nałožić, na te, kotrež Firefox móže dekodować, kaž na př. Podcast, Video Podcast, webkanale a PDF.
Kedźbu: Wosebita konfiguracija serwera, kotryž PDF-dokument hospoduje, móhła sćahowanje dataje wunuzować (přehlad so znjemóžni).
  • Funkciju abo tykač wubrać: Jeli chceće funkciju abo tykač w Firefox wuběraće, zo byšće z typom wobchadźał, a něšto je k dispoziciji, wubjerće to z wuběranskeho měnija.
  • Nałoženje wubrać: Zo byšće lokalne abo webowe nałoženje wubrał, zo byšće z typom wobchadźał, wubjerće nałoženje z wuběranskeho menija. Jeli chceće lokalne nałoženje wužiwać, kotrež w meniju za tón typ njeje, wubjerće Druhe wužiwać… z wuběranskeho menija a připokazajće Firefox jeho městno.
  • Na wašim ličaku składować: Někotre datajowe typy dadźa so na wašim ličaku składować. Wubjerće Dataju składować z menija za jedyn z tutych datajowych typow, zo by Firefox tón datajowy typ na městnje składował, kotrež je w sćehnjenskich nastajenjach podate.

Někotre datajowe formaty móža wjacore wobsahowe typy měć, tež internetne medijowe typy mjenowane, (na přikład, audio/wav a audio/x-wav za zynki Wave) , kotrež dyrbiće změnić. Nimo toho, hdyž je tykač k dispoziciji, zo by z wobsahowym typom wobchadźał, a wy druhu akciju za tutón typ wuběraće, budźe Firefox tutu akciju jenož potom wužiwać, hdyž direktny přistup na tón typ maće. Wužiwaće na přikład medijowy wothrawak, zo byšće tute dataje wočinił město, zo byšće tykač wužiwał, kotryž je za to postajeny. W tajkich padach budźe so nałoženje za sćehnjenja datajow wužiwać. Jeli wšak wobsahowy typ je we webstronje zasadźeny, budźe Firefox tykač wužiwać, zo by z wobsahowym typom wobchadźał.

Kedźbu: Z někotrymi datajowymi formatami, kaž na přikład MP3, wobhladowak wobchadźa, a sćehnjenska akcija njeda so změnić. Za dalše informacije wo po standardźe podpěranych awdio- a widejoformatach w Firefox hlejće HTML5 audio and video in Firefox.

Sćehnjensku akciju přidać, wotstronić abo wobdźěłać

Wotrězk Nałoženja ma wobmjezowanu funkcionalnosć za wobdźěłowanje. Móžeće akciju za eksistowacy datajowy typ změnić, ale njemóžeće datajowe typy přidać abo wotstronić. Zapiski so awtomatisce přidawaja, hdyž dataje sćahujeće a akcije za nje wuběraće. Hlejcé Sćehnjenske akcijue přidać.

Kedźbu: Móžeće problemy dóstać, jeli dataju sćahujeće, kotraž je z wopačnym internetnym medijowym typom zwjazana. Njeje žana móžnosć, njepłaćiwy zapisk w lisćinje identifikować abo zhašeć. Jeli so to stawa, dyrbiće sej dataju mimeTypes.rdf we swojim profilowym rjadowaku Firefox wobhladać. Jeli dataju mimeTypes.rdf zhašeće, budu so wšě sćehnjenske akcije na standardne nastajenja wróćo stajeć.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla