Sym sfalšowanu aktualizaciju Firefox namakał

Smy zdźělenki wot wjele wužiwarjow dóstali, kotrychž su w jich přehladowanskim dožiwjenju mylili a kotrychž su na sfalšowanu stronu dale sposrědkowali, zo bychu jich z „nuznej aktualizaciju“ zastarali a jich k sćehnjenju dataje firefox-patch.js (abo .exe) namołwili. Někotre wosoby su tež zdźělili, zo su wabjenje widźeli, kotrež jich namołwja, aktualizaciju Firefox sćahnyć. To je wobšudniska maša, kotraž pospytuje was zawjedować, škódne programy instalować!

Kedźbu: Firefox ma funkciju za awtomatiske aktualizowanje w pozadku, kotraž was ženje njenamołwi, dataju manuelnje sćahnyć a wuwjesć. Nimo toho móžeće přeco pytanje za aktualizacijemi w Firefox samym přewjesć - zo byšće zhonił, kak to dźe, hlejće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować.

Po našim wědźenju su tajke zdźělenki forma "škódneho wabjenja (malvertising)" (jendźelsce): tute sfalšowane zdźělenki so přez kod pušćeja, kotryž je we wabjenju wobsahowany, kotrež so na hewak serioznych websydłach pokazuje, kotrež wopytujeće, a so přez wabjenske syće rozšěrja. Deleka je přikład, kak tajka sfalšowana aktualizaciska zdźělenka móhła wupadać - su na přidatnje wutworjenych a spěšnje so měnjacych domenach hospodowane:

Fake urgent update

Štož móžeće činić, jeli na sfalšowanu aktualizacisku zdźělenku storčiće?

  1. Njeskładujće, njewočińće a njewuwjedźće njekazane dataje!
  2. Instalujće přidatk za blokowanje wabjenja wot addons.mozilla.org, zo byšće tajke škódne wabjenje w přichodźe wobešoł.
  3. Zdźělće sydłu Google za webwobšudstwo webwobšudy.

Štož móžeće činić, zo byšće škódnym programam na swojim ličaku zadźěwał

  1. Skenujće za škódnymi programami na swojim ličaku, zo by zawěsćił, zo waš ličak inficěrowany njeje. (Hlejće Problemy Firefox rozrisać, kotrež so přez škódne programy zawinuja.)
  2. Wobeńdźće w přichodźe sćehnjenja z njespušćomnych žórłow.
  3. Wužiwajće Tracking Protection (jako eksperiment Test Pilot k dispoziciji abo nastajenje Slědowanski škit w priwatnych woknach wužiwać).


Zhońće wjace wo škódnych programach

Wotkazy jendźelskemu originalej njewotpowěduja. Sym wotkazy z němskorěčneho nastawka přewzał, zo bych znajmjeńša na němskorěčne strony wotkazował, hdyž nětko jónu hornjoserbske strony njeeksistuja.

Sfalšowane aktualizacije su tež za druhe woblubowane wobhladowaki. Hačrunjež njemóžemy kóždeho škódowarja w interneće wukorjenić, pokročujemy w polěpšowanju zakitowanjow Firefox přećiwo škódnym programam. Wědźenje wo tym, kak móžemy tajke wobšudy spóznać a zdźělić, nam pomha, internet wotewrjeny a wěsćiši dźeržeć.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla