Nastajenja za wěstotu a hesła

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Tutón nastawk wujasnja nastajenja, kotrež we wotrězku Wěstota strony NastajenjaNastajenja k dispoziciji steja. Wotrězk Wěstota wobsahuje nastajenjanastajenja, kotrež su za to, was w interneće wěsty dźeržeć.

Nastajenja wěstota nastajenja wěstota blokować fx48

Powšitkowny

 • Warnować, hdyž sydła pospytuja přidatki instalować: Firefox budźe was přeco prosyć, instalacije přidatkow wobkrućić. Zo by njewitanym instalowanskim naprašowanjam zadźěwał, kotrež móhli k njewotpohladnym instalacijam wjesć, warnuje was Firefox, hdyž websydło pospytuje, přidatk instalować a blokuje instalowanske naprašowanje. Zo byšće instalacije wot wěsteho sydła dowolił, klikńće na Wuwzaća…, zapodajće mjeno websydła a klikńće potom na Dopušćić. Wotstrońće hóčku, zo byšće warnowanje za wšě sydła znjemóžnił.
 • Zdźělene nadpadowe sydła blokować: Zmóžńće tute nastajenje, jeli chceće, zo Firefox přepruwuje, hač sydło, kotrež wopytujeće, móhło pospyt być, zo by normalne funkcije wašeho ličaka kazył abo wosobinske daty wo was přez internet na njeawtorizowanych třećich pósłał.
  • Wobkedźbujće, zo falowanje tajkeho warnowanja njerěka, zo sydło je dowěry hódne.
 • Zdźělene webwobšudstwa blokować: Zmóžńće to, jeli chceće, zo Firefox aktiwnje přepruwuje, hač sydło, kotrež wopytujeće, móhło pospyt być, was zawjedować, waše wosobinske daty přeradźić (to so husto phishing mjenuje).
 • Warnować, hdyž sydła pospytuja přidatki instalować: Firefox budźe was přeco prosyć, instalacije přidatkow wobkrućić. Zo by njewitanym instalowanskim naprašowanjam zadźěwał, kotrež móhli k njewotpohladnym instalacijam wjesć, warnuje was Firefox, hdyž websydło pospytuje, přidatk instalować a blokuje instalowanske naprašowanje. Zo byšće instalacije wot wěsteho sydła dowolił, klikńće na Wuwzaća…, zapodajće mjeno websydła a klikńće potom na Dopušćić. Wotstrońće hóčku, zo byšće warnowanje za wšě sydła znjemóžnił.
 • Strašny a wobšudny wobsah blokować: Stajće hóčku do kašćika, jeli chceće, zo Firefox ma potencielne škódne programy abo wobsah blokować, kotryž móže was zawjesć, škódnu softwaru sćahnyć abo bjez wotpohlada informacije přeradźić. Zmóžńće zapiski w tutym wotrězku, zo byšće swoje wuběry polěpšił:
  • Strašne sćehnjenja blokować: Blokuje potencielne wirusy a druhe škódne programy.
  • Njewitaneje a njewšědneje softwaryPřed njewitanej a njewšědnej softwaru warnować: Zdźěla wam, hač so nastajeće, potencielnje njewitane abo njewšědne programy sćahnyć, kotrež wirus wobsahuja abo njewočakowane změny na wašim ličaku přewjedu.
Kedźbu: Hdyž so warnownje njejewi, njeje to hišće žana garantija, zo sydło abo sćehnjenje je dowěry hódne. Za dalše informacije hlejće Kak zatwarjeny škit před wobšudniskimi pospytami a škódnymi programami funguje?.

Přizjewjenja

 • Přizjewjenja za sydła sej spomjatkować: Firefox móže hesła wěsće składować, kotrež do webformularow zapodawaće, zo by přizjewjenje pola websydłow wosnadnił. Wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika, zo byšće składowanju swojich hesłow zadźěwał. Hlejće Zrjadowak hesłow - hesła w Firefox sej spomjatkować, zhašeć, změnić a importować za podrobnosće.
  • Ale, hačrunjež sće tute nastajenje zmóžnił, praša so was hišće, hač chceće hesła za sydło składować. Jeli Ženje za tute sydło wubjerjeće, so tute sydło lisćinje wuwzaćow přida. Zo byšće přistup na tutu lisćinu měł, abo sydła z njeje wotstronił, klikńće na tłóčatko Wuwzaća….
 • Hłowne hesło wužiwać: Firefox móže sensibelne daty kaž na přikład składowane hesła a certifikaty škitać, zaklučujo je z pomocu hłowneho hesła. Jeli hłowne hesło wutworiće, budźe was Firefox kóždy raz, hdyž jón startujeće, prosyć, hesło zapodać, hdyž je prěni raz trjeba, zo by přistup na certifikat abo składowane hesła měł. Zmóžńće abo znjemóžńće tute nastajenjenastajenje abo klikńće na tłóčatko Hłowne hesło změnić…, zo byšće hesło postajił, změnił abo wotstronił. Jeli hłowne hesło je hižo postajene, dyrbiće je zapodać, zo byšće hłowne hesło změnił abo wotstronił.
 • Klikńće na tłóčatko Składowane přizjewjenja…, zo byšće składowane hesła rjadował a jednotliwe hesła zhašał.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla