Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Αυτό το νήμα έκλεισε και αρχειοθετήθηκε. Παρακαλούμε κάντε νέα ερώτηση αν χρειάζεστε βοήθεια.

Sync doesn't seem to work across any of my devices.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

I've installed the latest version of Firefox to a Win7 desktop, a Win8.1 Laptop, and my Galaxy S5. None of them are syncing. I have tried uninstalling each and reinstalling, as well deleting my Sync account and recreating it. Log file:

1435513644960 Sync.Service INFO Loading Weave 1.40.0 1435513644962 Sync.Engine.Clients DEBUG Engine initialized 1435513644963 Sync.Engine.Clients DEBUG Resetting clients last sync time 1435513644967 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Engine initialized 1435513644970 Sync.Engine.Forms DEBUG Engine initialized 1435513644973 Sync.Engine.History DEBUG Engine initialized 1435513644976 Sync.Engine.Passwords DEBUG Engine initialized 1435513644978 Sync.Engine.Prefs DEBUG Engine initialized 1435513644981 Sync.Engine.Tabs DEBUG Engine initialized 1435513644981 Sync.Engine.Tabs DEBUG Resetting tabs last sync time 1435513644985 Sync.Engine.Addons DEBUG Engine initialized 1435513644986 Sync.Service INFO Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 1435513644989 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1435513644989 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513644990 Sync.Service DEBUG Caching URLs under storage user base: https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/ 1435513644990 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513645006 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513645023 FirefoxAccounts DEBUG got keyPair 1435513645023 FirefoxAccounts DEBUG getCertificateSigned: true true 1435513645400 Hawk DEBUG (Response) /certificate/sign: code: 200 - Status text: OK 1435513645400 Sync.RESTResponse TRACE Processing response headers. 1435513645400 Hawk DEBUG Clock offset vs https://api.accounts.firefox.com/v1: -2400 1435513645401 FirefoxAccounts DEBUG getCertificate got a new one: true 1435513645401 FirefoxAccounts DEBUG getAssertionFromCert 1435513645403 FirefoxAccounts DEBUG getAssertionFromCert returning signed: true 1435513645403 Sync.BrowserIDManager DEBUG Getting a token 1435513645404 Common.TokenServerClient DEBUG Beginning BID assertion exchange: https://token.services.mozilla.com/1.0/sync/1.5 1435513645790 Common.TokenServerClient DEBUG Got token response: 200 1435513645790 Sync.RESTResponse TRACE Processing response headers. 1435513645791 Common.TokenServerClient DEBUG Successful token response 1435513645791 Sync.BrowserIDManager DEBUG Successfully got a sync token 1435513645792 Sync.BulkKeyBundle INFO BulkKeyBundle being created for undefined 1435513645792 Sync.BrowserIDManager INFO Background fetch for key bundle done 1435513645792 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => success.login 1435513645792 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513649019 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513649019 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/38.0.5 FxSync/1.40.0.20150525141253. 1435513649019 Sync.Service INFO Starting sync at 2015-06-28 13:47:29 1435513649019 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1435513649020 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513649020 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1435513649020 Sync.Service INFO Logging in the user. 1435513649020 Sync.Service DEBUG Caching URLs under storage user base: https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/ 1435513649020 Sync.BrowserIDManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1435513649020 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1435513649021 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1435513649540 Sync.Resource DEBUG mesg: GET success 200 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/info/collections 1435513649540 Sync.Resource DEBUG GET success 200 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/info/collections 1435513649540 Sync.Service DEBUG Fetching global metadata record 1435513649540 Sync.RecordManager TRACE Importing record: https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage/meta/global 1435513649541 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1435513649645 Sync.Resource DEBUG mesg: GET fail 404 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage/meta/global 1435513649645 Sync.Resource DEBUG GET fail 404 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage/meta/global 1435513649645 Sync.Service DEBUG Weave Version: 1.40.0 Local Storage: 5 Remote Storage: 1435513649645 Sync.Service INFO One of: no meta, no meta storageVersion, or no meta syncID. Fresh start needed. 1435513649645 Sync.Service INFO No metadata record, server wipe needed 1435513649645 Sync.Service INFO Wiping server data 1435513649645 Sync.Service INFO Fresh start. Resetting client and considering key upgrade. 1435513649645 Sync.Service INFO Service reset. 1435513649646 Sync.Engine.Clients DEBUG Resetting clients last sync time 1435513649646 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Resetting bookmarks last sync time 1435513649647 Sync.Engine.Forms DEBUG Resetting forms last sync time 1435513649647 Sync.Engine.History DEBUG Resetting history last sync time 1435513649647 Sync.Engine.Passwords DEBUG Resetting passwords last sync time 1435513649647 Sync.Engine.Prefs DEBUG Resetting prefs last sync time 1435513649648 Sync.Engine.Tabs DEBUG Resetting tabs last sync time 1435513649648 Sync.Engine.Addons DEBUG Resetting addons last sync time 1435513649648 Sync.CollectionKeyManager INFO Clearing collection keys... 1435513649648 Sync.Service INFO Sync key is up-to-date: no need to upgrade. 1435513649649 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1435513649830 Sync.Resource DEBUG mesg: DELETE success 200 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage 1435513649830 Sync.Resource DEBUG DELETE success 200 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage 1435513649831 Sync.Service DEBUG Uploading meta/global: {"payload":"{\"syncID\":\"0m7bzfScmCD0\",\"storageVersion\":5,\"declined\":[\"forms\",\"history\",\"prefs\",\"tabs\",\"addons\"]}","id":"global"} 1435513649831 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1435513649832 Sync.Resource DEBUG PUT Length: 145 1435513649981 Sync.Resource DEBUG mesg: PUT fail 503 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage/meta/global 1435513649981 Sync.Resource DEBUG PUT fail 503 https://sync-177-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/24589323/storage/meta/global 1435513649982 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: <title>503 Service Unavailable</title> <center>

503 Service Cloudy: Try again later.

</center>
No traceback available

1435513649982 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.login.reason.network 1435513649982 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.login.failed 1435513649982 Sync.ErrorHandler DEBUG Got Retry-After: 3600 1435513649982 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.sync.reason.serverMaintenance 1435513649982 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1435513649982 Sync.SyncScheduler DEBUG Got backoff notification: 3600000ms 1435513649982 Sync.SyncScheduler DEBUG Fuzzed minimum next sync: 1435517249982 1435513649982 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1435513649983 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 4317979.595265555 ms.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options